Opiskelijasta kenttätyöammattilaiseksi


Arkeologian opiskelijoiden kenttätyövalmiuksien kehittäminen

Hanke tukee opiskelijoiden kenttätyöprojekteja ja kenttätyöpainotteisia opinnäytetöitä. Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia perehtyä kenttätöihin ja maastossa tapahtuvaan perustutkimukseen jo opiskeluaikana.


Vuoden 2019 stipendihaku auki 17.3.2019 asti.
Lue hakujulistus alta.


Suomen muinaistutkimuksen tuki ry (SMTT) julistaa haettavaksi 1–3 kpl arkeologian opiskelijoiden kenttätyövalmiuksien edistämiseksi suunnattuja kannustusstipendejä. Stipendit on tarkoitettu arkeologian perustutkintotason pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Kannustusstipendien tarkoituksena on rohkaista ja kannustaa opiskelijoita oma-aloitteiseen itsenäisten kenttätöiden tekoon opiskeluaikana.

Stipendiä voi hakea esimerkiksi arkeologian opinnäytetyön (esim. kandidaatintutkielma tai pro gradu -työ) kenttätyöosuuden kustannuksiin. Kenttätyö voi olla luonteeltaan esimerkiksi pintapoimintaa, prospektointia, inventointia tai kyseessä voi olla tarkastusmatka jollekin tietylle kohteelle tai tutkittavalle alueelle. Työ voi olla ohjattua tai itsenäistä ja sillä voi olla myös täysin tutkimuksellinen tai opetuksellinen luonne. Stipendi voidaan myöntää myös opiskelijavetoiseen, maastossa tapahtuvaan yhteistyöhankkeeseen esimerkiksi arkeologian harrastajien tai arkeologiaa lähellä olevien tahojen kanssa.

Stipendejä ei ole tarkoitettu kokonaisten tutkimushankkeiden rahoitukseen, vaan nimensä mukaisesti niiden tehtävä on kannustaa maastossa tapahtuvaan työskentelyyn tai kenttätyötaitojen harjoitteluun. Stipendiä ei voi käyttää muinaisjäännösretkien kustannuksiin, välineistön ostamiseen tai arkisto- ja analyysikuluihin. Sitä ei myöskään voi käyttää opintojen yhteydessä suoritettavien pakollisten, maastossa ohjattujen kenttätyökurssien kustannuksiin. Kenttätöiden tulee tapahtua kotimaassa.

Kannustusstipendejä yhdistys jakaa harkintansa mukaan 1–3 kappaletta. Stipendien suuruus vaihtelee ja jaettava kokonaissumma on yhteensä korkeintaan 1000 euroa (2018: 2000 e). Yksityishenkilöiden ohella stipendin hakijana voi olla myös useammasta henkilöstä koostuva ryhmä (esim. opintopiiri). Ryhmän ollessa kyseessä sen vastuuhenkilö tulee hakemuksessa olla erikseen nimettynä. Ainejärjestöt eivät voi olla stipendin hakijana.

Vuoden 2015 stipendit myönnettiin ilmakuvia hyödyntävään rautakautisten asuinpaikkojen inventointiin Varsinais-Suomessa sekä Noormarkun Herrgårdin kartanonpaikan prospektointiin. Vuonna 2016 stipendin sai työryhmä Savitaipaleen Rajalamminsuon suoarkeologisiin tutkimuksiin. 2017 myönnettiin stipendejä mm. Euran Luistarin kalmistoalueen laserkeilaukseen, Rauman röykkiöalueiden inventointiin ja Lieksan Pielissalon sijainnin selvittämiseen. Vuoden 2018 stipendejä saivat mm. Suonenjoen kivikautta tarkasteleva inventointiharjoitus, Kaarinan Ravattulan peltoalueen inventointi- ja pintapoimintahanke sekä Pohjois-Savon rautakautta tarkasteleva tutkimus.

Yhdistykselle osoitetusta hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan perustietojen lisäksi opintojen vaihe ja arkeologian opintomenestys. Hakemukseen tulee liittää korkeintaan yhden sivun pituinen vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma aikatauluineen. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi mm. haettava summa, sen käyttötarkoitus ja mahdollinen kokonaisrahoitus.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on tiistai maaliskuun 17. päivä 2019. Hakemukset liitteineen (mieluiten doc, docx tai pdf-formaatissa) pyydetään lähettämään sähköisesti Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n sihteerille osoitteeseen sihteeri@smtt.fi

Kannustusstipendit jaetaan yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Saajan on käytettävä myönnetty summa tutkimussuunnitelmassa esitettyyn tarkoitukseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Saajan on tehtävä työstään vapaamuotoinen selvitys tai toimitettava mahdollisen tutkimusraportin kopio yhdistyksen hallitukselle. Selvitys tai raportti (tai sen tiivistelmä) voidaan julkaista yhdistyksen nettisivuilla (www.smtt.fi) ja vuosikertomuksessa.


20.2.2019

SMTT:n hallitus2018 - Suonenjoen Kutujärven alueen täsmäinventointi
Robin Engblom & Samuel Reinikainen

2018 - Kaarinan Ravattulan peltoalueen pintapoiminta- ja prospektointihanke
Sisko Jokisalo

2018 - Savon rautakauden inventointiharjoitus
Emilia Jääskeläinen

2017 - Matka-apuraha Euran Luistarin kalmistoalueen laserkeilaukseen
Jussi Kinnunen

2017 - Rauman röykkiöalueiden inventointi
Sanni Salomaa

2017 - Lieksan Pielissalon sijainnin selvittäminen
Sinikka Kärkkäinen & työryhmä

2016 - Savitaipaleen Rajalamminsuon suoarkeologiset tutkimukset
Juuso Koskinen & työryhmä

Suomen muinaistutkimuksen tuki ry myönsi 350 euron stipendin hum.kand. Juuso Koskiselle ja työryhmälle Savitaipaleen Rajalamminsuon suoarkeologisiin tutkimuksiin (kairaukset, maatutkaukset).

2015 - Noormarkun Herrgårdin kartanonpaikan prospektointi
Laura Tuomisalo & Sinikka Kärkkäinen

Noormarkun Herrgårdin autioitunutta kartanonpaikkaa tutkittiin pintapoiminnalla, metallinilmaisinprospektoinnilla ja koekuopilla.

2015 - Rautakautisten asuinpaikkojen inventointia Varsinais-Suomessa
Janne Rantanen & Jasse Tiilikkala


Suomen muinaistutkimuksen tuki ry myönsi 500 euron stipendin hum.kand. Janne Rantaselle ja hum.kand. Jasse Tiilikkalalle Varsinais-Suomen rautakautisten asuinpaikkojen inventointiin. Tutkimusalue käsittää itäisen Varsinais-Suomen Turusta Saloon. Projektin kenttätyöt alkoivat joulukuussa 2014 ja jatkuvat syksyllä 2015. Kenttätöiden kohdistamisessa käytetään hyväksi Maanmittauslaitoksen ja Turun kaupungin avoimia ilmakuva-aineistoja. Inventointi kohdistuu suurimmaksi osaksi ilmakuvien avulla valikoituihin peltoihin, jotka tutkitaan etunenässä pintapoimien. Osa inventoitavista pelloista on viljelyksessä, minkä vuoksi ne inventoidaan vasta syksyllä. Inventointi ja löydettyjen muinaisjäännösten suojelu ei aiheuta haittaa viljelylle.


Tähän mennessä projektin tutkijat ovat löytäneet kolme ennestään tuntematonta rautakautista/moniperiodista asuinpaikkaa ja tarkentaneet yhden ennestään tunnetun asuinpaikan muinaisjäännösrajausta. Inventointilöytöihin lukeutuu muun muassa saviastioitten paloja, esineitten katkelmia, palaneita savitiivisteen kappaleita, kotieläinten luita sekä pajakuonaa. Osa saviastian paloista on pystytty ajoittamaan myöhäisrautakauteen astioitten koristelun perusteella, mutta suurin osa paloista on peräisin koristelemattomasta käyttökeramiikasta, jonka valmistusperinne on jatkunut 1300-luvulle asti. Rautakautisen esineistön lisäksi inventoinnissa on tehty varhaismetallikautisia ja keskiaikaisia esinelöytöjä.